مالی و سهام

سرمایه و سهامداران

سرمایه اولیه شرکت 100 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش و با استناد به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1397/04/17 و مجوز مورخ 1397/02/23 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 53،222،400،000 ریال به مبلغ 250،000،000،000 ریال افزایش یابد که نهایتاً در تاریخ 1398/02/03 افزایش سرمایه شرکت به ثبت رسید.

ردیف سهامدار درصد سهام تعداد سهام
1 شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین 52،81 132،017،999
2 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 31،38 78،458،771
3 شرکت سیمان شمال 2،71 6،779،346
4 سایــــــر 13،10 32،743،884
جمــــــــــــع 100 250،000،000