بیانیه چشم انداز

متعالی ترین واحد صنعتی شرق کشور و پیشتاز در صنعت سیمان
از طریق تولید انواع سیمان با کیفیت برتر و تکیه بر سرمایه های انسانی در جهت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی

با شعار برگرفته شده از نام سیمان قاین

قابلیت توسعه پایدار و
حصول افتخار ملی

اعتماد و احترام متقابل

یکپارچگی و تعالی سازمان

نشاط و پویایی ذینفعان