اتمام مهلت شرکت در مزایده

تاریخ شرکت در مزایده عمومی فروش اقلام مستعمل و ضایعاتی به اتمام رسیده است